مقطع متوسطه اول - مجتمع دکتر حسابي
 رسول اکرم (ص) : " طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است، خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. "    امام علی (ع) : " علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. "     
شعار سال: رونق تولید

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 کتابخانه
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 کارگاه
 • sl-1_960_5 نمازخانه
 • sl-1_960_6 ازمایشگاه
 • sl-1_960_7 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_8 اتاق گریم و آرشیولباس
 • sl-1_960_9
 • sl-1_960_10
تازه ها

هفتم يکهفتم دوهشتم يکهشتم دونهم 1 نهم 2
ایام هفته تاریخ ساعت ساعت ساعت
شنبه  98/10/07 قرآن     
یکشنبه 98/10/08 *    
دوشنبه  98/10/09 تفکر     
سه شنبه  98/10/10 *    
چهارشنبه  98/10/11 زبان انگلیسی(شنیداری)    
شنبه  98/10/14 عربی     
یکشنبه  98/10/15 مطالعات اجتماعی     
دوشنبه  98/10/16 *    
سه شنبه  98/10/17 ریاضی     
چهارشنبه  98/10/18 املا فارسی    
شنبه  98/10/21 علوم تجربی     
یکشنبه  98/10/22 انشا فارسی     
دوشنبه  98/10/23 زبان انگلیسی    
سه شنبه  98/10/24 *    
چهارشنبه  98/10/25 پیام های آسمان     

 

ایام هفته تاریخ ساعت ساعت ساعت
شنبه  98/10/07 قرآن     
یکشنبه 98/10/08 *    
دوشنبه  98/10/09 تفکر     
سه شنبه  98/10/10 *    
چهارشنبه  98/10/11 زبان انگلیسی(شنیداری)    
شنبه  98/10/14 عربی     
یکشنبه  98/10/15 مطالعات اجتماعی     
دوشنبه  98/10/16 *    
سه شنبه  98/10/17 ریاضی     
چهارشنبه  98/10/18 املا فارسی    
شنبه  98/10/21 علوم تجربی     
یکشنبه  98/10/22 انشا فارسی     
دوشنبه  98/10/23 زبان انگلیسی    
سه شنبه  98/10/24 *    
چهارشنبه  98/10/25 پیام های آسمان     
 
       

 

ایام هفته تاریخ ساعت ساعت ساعت
شنبه  98/10/07 قرآن     
یکشنبه 98/10/08 زبان انگلیسی (شنیداری)    
دوشنبه  98/10/09 تفکر     
سه شنبه  98/10/10 *    
چهارشنبه  98/10/11 *    
شنبه  98/10/14 عربی     
یکشنبه  98/10/15 مطالعات اجتماعی     
دوشنبه  98/10/16 *    
سه شنبه  98/10/17 ریاضی     
چهارشنبه  98/10/18 املا فارسی    
شنبه  98/10/21 علوم تجربی     
یکشنبه  98/10/22 انشا فارسی     
دوشنبه  98/10/23 زبان انگلیسی    
سه شنبه  98/10/24 *    
چهارشنبه  98/10/25 پیام های آسمان     
 
       

 

ایام هفته تاریخ ساعت ساعت ساعت
شنبه  98/10/07 قرآن     
یکشنبه 98/10/08 زبان انگلیسی (شنیداری)    
دوشنبه  98/10/09 تفکر     
سه شنبه  98/10/10 ادبیات فارسی    
چهارشنبه  98/10/11 *    
شنبه  98/10/14 عربی     
یکشنبه  98/10/15 مطالعات اجتماعی     
دوشنبه  98/10/16 *    
سه شنبه  98/10/17 ریاضی     
چهارشنبه  98/10/18 املا فارسی    
شنبه  98/10/21 علوم تجربی     
یکشنبه  98/10/22 انشا فارسی     
دوشنبه  98/10/23 زبان انگلیسی    
سه شنبه  98/10/24 *    
چهارشنبه  98/10/25 پیام های آسمان 
       

 

ایام هفته تاریخ ساعت ساعت ساعت
شنبه  98/10/07 قرآن     
یکشنبه 98/10/08 زبان انگلیسی (شنیداری)    
دوشنبه  98/10/09 *    
سه شنبه  98/10/10 ادبیات فارسی    
چهارشنبه  98/10/11 آمادگی دفاعی    
شنبه  98/10/14 عربی     
یکشنبه  98/10/15 مطالعات اجتماعی     
دوشنبه  98/10/16 *    
سه شنبه  98/10/17 ریاضی     
چهارشنبه  98/10/18 املا فارسی    
شنبه  98/10/21 علوم تجربی     
یکشنبه  98/10/22 انشا فارسی     
دوشنبه  98/10/23 زبان انگلیسی    
سه شنبه  98/10/24 *    
چهارشنبه  98/10/25 پیام های آسمان 
       

 

       

 

ایام هفته تاریخ ساعت ساعت ساعت
شنبه  98/10/07 قرآن     
یکشنبه 98/10/08 زبان انگلیسی (شنیداری)    
دوشنبه  98/10/09 *    
سه شنبه  98/10/10 ادبیات فارسی    
چهارشنبه  98/10/11 آمادگی دفاعی    
شنبه  98/10/14 عربی     
یکشنبه  98/10/15 مطالعات اجتماعی     
دوشنبه  98/10/16 *    
سه شنبه  98/10/17 ریاضی     
چهارشنبه  98/10/18 املا فارسی    
شنبه  98/10/21 علوم تجربی     
یکشنبه  98/10/22 انشا فارسی     
دوشنبه  98/10/23 زبان انگلیسی    
سه شنبه  98/10/24 *    
چهارشنبه  98/10/25 پیام های آسمان 
       

 

       

 

       

 

هفتم يکهفتم دوهشتم يکهشتم دونهم 1 نهم 2
سال تحصیلی 99-98 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه عربی پیامها  تفکر  قرآن     
یکشنبه ریاضی  آزمایشگاه  مطالعات  علوم تجربی     
دوشنبه ادبیات  ورزش فناوری  هنر     
سه شنبه املا  علوم  ریاضی  انشا * مهارت آموزی*  
چهارشنبه ریاضی  زبان  مطالعات  زبان * عربی*  

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

سال تحصیلی 99-98 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ورزش  تفکر  عربی  پیامها     
یکشنبه مطالعات  ریاضی  علوم  مطالعات     
دوشنبه فناوری  هنر  ادبیات  املا    
سه شنبه علوم  ریاضی  آزمایشگاه  مهارت آموزی * انشا*  
چهارشنبه قرآن  ریاضی زبان  عربی * زبان *  

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

سال تحصیلی 99-98 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قرآن  عربی  زیست و زمین عربی* مهارت آموزی*  
یکشنبه زبان  مطالعات  ریاضی  فیزیک    
دوشنبه تفکر  ادبیات  هنر  زبان * انشا*  
سه شنبه ریاضی  پیامها  املا  ورزش    
چهارشنبه فناوری  شیمی  ریاضی  مطالعات     

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

سال تحصیلی 99-98 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زیست و زمین مطالعات  ریاضی  مهارت آموزی* عربی *  
یکشنبه ریاضی  عربی  زبان  ورزش    
دوشنبه هنر  فیزیک تفکر  انشا* زبان*  
سه شنبه مطالعات  املا  ریاضی  قرآن     
چهارشنبه شیمی  پیامها  ادبیات  فناوری     

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

سال تحصیلی 99-98 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی  علوم  مطالعات    ریاضی   
یکشنبه هنر  زبان  عربی* مهارت آموزی* عربی   
دوشنبه ورزش  ادبیات  آزمایشگاه    فناوری   
سه شنبه قرآن  ریاضی  مطالعات    علوم   
چهارشنبه پیام ها  املا  دفاعی    انشا* زبان * 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

سال تحصیلی 99-98 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه مطالعات  ریاضی  قرآن    علوم   
یکشنبه عربی  هنر  مهارت آموزی * عربی * زبان   
دوشنبه علوم  فناوری  ادبیات    آزمایشگاه   
سه شنبه ریاضی  مطالعات  ورزش    ریاضی   
چهارشنبه املا  دفاعی  پیامها    انشا* زبان *

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

سه شنبه  29  بهمن ماه   1398

کلاس هفتم 1

***

 

کلاس هفتم 2 

تکلیف درس انشا : موضوع درباره کفش یا ناخن یا درد دندان در دفتر 

 

چهارشنبه  30  بهمن ماه   1398

کلاس هفتم 1

***

 

کلاس هفتم 2 

تکلیف درس زبان انگلیسی : 5 جمله سوالی با کلمه پرسشی WHAT نوشته و  جواب داده شود + 5 جمله سوالی با کلمه پرسشی WHERE  و جواب داده شود.

سه شنبه  29  بهمن ماه   1398

کلاس هشتم 1 

تکلیف درس ریاضی : خلاصه ی ریاضی

 

کلاس هشتم 2

تکلیف درس مطالعات اجتماعی : درس 15 و 16 امتحان کتبی

تکلیف درس املا : رونویسی از درس دهم

تکلیف درس ریاضی : صفحه ی آخر سوالات ترکیبی فصل6

تکلیف درس قرآن: تمرین ص  88 و 89 کتاب قرآن + قرائت صفحات 428 تا 432 قرآن در منزل

 

 

چهارشنبه  30  بهمن ماه   1398

کلاس هشتم 1 

تکلیف درس کار و فناوری : ساخت فیلم برای هفته آینده

تکلیف درس شیمی : 7 اسفند امتحان کتبی از فصل 3 با مطالب تکمیلی (جلسه آینده)

تکلیف درس مطالعات اجتماعی : امتحان درس های 13 و 14 و 15 و 16 در تاریخ 7 اسفند  

 

کلاس هشتم 2

تکلیف درس شیمی : 7 اسفند امتحان کتبی از فصل 3 + نکته ها

تکلیف درس ادبیات فارسی : 14 اسفند آزمون (لغت ،تاریخ ، بن ماضی و مضارع)

تکلیف درس کار و فناوری : آزمون از درس الکترونیک

 

سه شنبه  29  بهمن ماه   1398

کلاس نهم 1

تکلیف درس ریاضی : شنبه امتحان درس 5

 

کلاس نهم 2

تکلیف درس ریاضی : ص121 در کتاب

 

چهارشنبه  30  بهمن ماه   1398

کلاس نهم 1

تکلیف درس انشا : انشای جدید با موضوع جدید

 

کلاس نهم 2

تکلیف درس پیام های آسمان  : هفته بعد امتحان

تکلیف درس زبان انگلیسی : لغات مهم را در درس جدید بیابید.


 

برنامه ریزی بدون شکست 

 

 

صفحه اول 

 

 

صفحه دوم 

 

 

 

 

اگر می خواهید ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمز موفقیت 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانید؟؟؟؟

ویژه مادران 

 ویژه پدران 

ویژه مادران 

 

 

 

 

 

 

 

بروشور مشاوره 

از مجموعه مهارت های زندگی 

 هدایت تحصیلی تابلو اعلانات

 • آزمون جامع - اسفند 98
 • نتایج مسابقات شفاهی قرآن ، عترت و نماز -بهمن 98
 • طرح مدام -بهمن 98
 • رتبه های برتر امتحانات نوبت اول - دی 98
 • برترین های امتحانات نوبت اول-دی98
 • اصلاحیه برنامه امتحانی - 15 دی 98
 • پیام های مشاوره ای ایام امتحانات - دی 98
 • برنامه امتحانی نوبت اول - دی 98

خبرهاي روز

 • مراسم میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها-بهمن98
 • اردوی اصفهان - بهمن 98
 • طرح مدام - 20 بهمن 1398
 • زنگ انقلاب
 • المپیاد ورزشی (والیبال)
 • ارسال کمک به سیل زدگان
 • مراسم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
 • مراسم شب یلدا-30آذر98

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

*** متولدین اسفندماه تولدتان مبارک ***

 • ماهان تلخابی
 • علی شریف
 • محمدمهدی آدابی
 • محمدمعراج خلیلی
 • پارسا سلیمی
 • شاهین یگانه بهمن
 • محمدمعین جعفری
 • علیرضا حیرت
 • سیدمحمد روحانی
 • محمدعلی پرورش پور
 • رضا گلچین پور
 • محمدحسین غلامی
 • امیرحسین کریمی