مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 شهادت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه ایشان را تسلیت عرض می نمائیم . مجتمع آموزشی، فرهنگی دکترحسابی    
شعار سال: جهش تولید با مشارکت مردم

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه نرمش -شعر -قرآن واحد کار زبان - تکنولوژی زبان - تکنولوژی قصه گویی  
یکشنبه نرمش - سرود ملی - پیام قرانی فرایند یادگیری نقاشی زبان دست ورزی  
دوشنبه نمایش خلاق و قصه گویی واحدکار ورزش ورزش بازی  
سه شنبه نرمش- قرآن - قصه گویی واحد کار کاردستی فرایند یادگیری نقاشی  
چهارشنبه نرمش - سرود ملی -نماز نگاه هفته زبان نگاه هفته فیلم  

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه تکنولوژی - رایانه تکنولوژی - رایانه املا ریاضی نگارش فارسی فارسی
یکشنبه فارسی نگارش فارسی زبان (مکالمه) ریاضی ورزش ورزش
دوشنبه نگارش فارسی ریاضی زبان املا علوم قرآن
سه شنبه نگارش فارسی خوشنویسی نقاشی املا ریاضی فارسی
چهارشنبه زبان قرآن ریاضی نگاه هفته فارسی علوم

 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی زبان(مکالمه) ریاضی نگارش فارسی تکنولوژی-رایانه تکنولوژی - رایانه
یکشنبه ریاضی فارسی قرآن املا نگارش فارسی علوم
دوشنبه فارسی املا ریاضی زبان ورزش ورزش
سه شنبه ریاضی نقاشی خوشنویسی فارسی نگارش فارسی علوم
چهارشنبه قران زبان املا ریاضی فارسی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه خوشنویسی قرآن ریاضی املا ورزش ورزش
یکشنبه ریاضی زبان(مکالمه) ریاضی فارسی تکنولوژی - رایانه تکنولوژی - رایانه
دوشنبه ریاضی قرآن فارسی علوم زبان هدیه های آسمان
سه شنبه ریاضی فارسی املا نقاشی فارسی علوم
چهارشنبه فارسی ریاضی املا زبان نگاه هفته هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قرآن خوشنویسی ریاضی املا فارسی علوم
یکشنبه فارسی ریاضی ورزش ورزش زبان هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی زبان ( مکالمه) تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه املا فارسی
سه شنبه ریاضی قرآن ریاضی فارسی نقاشی علوم
چهارشنبه فارسی ریاضی املا نگاه هفته زبان هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا قرآن زبان
یکشنبه ریاضی زبان (مکالمه) فارسی اجتماعی علوم هدیه های آسمان
دوشنبه فارسی ریاضی املا نقاشی قرآن زبان
سه شنبه ریاضی فارسی علوم هدیه های آسمان ورزش ورزش
چهارشنبه فارسی ریاضی نگاه هفته خوشنویسی تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی اجتماعی املا زبان قرآن
یکشنبه فارسی ریاضی زبان (مکالمه) علوم هدیه های آسمان فارسی
دوشنبه ریاضی فارسی املا قرآن نقاشی اجتماعی
سه شنبه ریاضی علوم ورزش ورزش تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه
چهارشنبه ریاضی فارسی هدیه های آسمان نگاه هفته خوشنویسی زبان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه املا ریاضی زبان ( مکالمه) قرآن خوشنویسی فارسی
یکشنبه زبان علوم ریاضی فارسی اجتماعی هدیه های آسمان
دوشنبه تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-یارانه ریاضی هدیه های آسمان فارسی اجتماعی
سه شنبه املا ریاضی زبان قرآن فارسی علوم
چهارشنبه ورزش ورزش نقاشی ریاضی نگاه هفته فارسی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی املا خوشنویسی زبان(مکالمه) ریاضی هدیه های آسمان
یکشنبه علوم زبان تکنولوژی-رایانه تکنولوژی- رایانه ریاضی اجتماعی
دوشنبه ورزش ورزش قرآن  هدیه های آسمان ریاضی فارسی
سه شنبه املا ریاضی قرآن زبان فارسی فارسی
چهارشنبه ریاضی نقاشی علوم اجتماعی نگاه هفته فارسی

چهارم فرهنگ3 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی املا علوم زبان(مکالمه) هدیه های آسمان
یکشنبه تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه زبان ریاضی فارسی اجتماعی
دوشنبه قرآن ریاضی فارسی احتماعی علوم هدیه های آسمان
سه شنبه ریاضی املا فارسی خوشنویسی زبان قرآن
چهارشنبه نقاشی ریاضی ورزش ورزش نگاه هفته فارسی

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان قرآن علوم فارسی املا
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی زبان( مکالمه) هدیه های آسمان فارسی
دوشنبه املا نقاشی ریاضی اجتماعی علوم فارسی
سه شنبه زبان ریاضی فارسی اجتماعی قرآن هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی خوشنویسی تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه فارسی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان ریاضی ورزش ورزش فارسی علوم
یکشنبه فارسی قرآن ریاضی املا زبان(مکالمه) هدیه های آسمان
دوشنبه علوم ریاضی نقاشی فارسی هدیه های آسمان اجتماعی
سه شنبه قرآن زبان ریاضی املا اجتماعی فارسی
چهارشنبه تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه خوشنویسی ریاضی فارسی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ,ورزش ورزش ریاضی زبان فارسی اجتماعی
یکشنبه ریاضی فارسی املا زبان(مکالمه) قرآن هدیه های آسمان
دوشنبه زبان ریاضی ریاضی اجتماعی علوم تفکروپژوهش
سه شنبه تکنولوژی- رایانه تکنولوژی-رایانه هدیه های آسمان املا خوشنویسی فارسی
چهارشنبه فارسی ریاضی علوم قرآن نقاشی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه علوم فارسی زبان خوشنویسی ریاضی هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی اجتماعی املا قرآن زبان(مکالمه) فارسی
دوشنبه فارسی زبان تفکروپژوهش ریاضی اجتماعی علوم
سه شنبه ورزش ورزش تکنولوژی-رایانه تکنولوژی-رایانه ریاضی فارسی
چهارشنبه هدیه های آسمان املا قرآن نقاشی ریاضی نگاه هفته

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 تابلو اعلانات

 • پیام تسلیت
 • اسامی پذیرفته شدگان کلاس اول
 • اسامی پذیرفته شدگان کلاس آمادگی
 • اطلاعیه مهم
 • اولین جلسه عمومی والدین
 • جشن عاطفه ها
 • اطلاعیه مهم
 • اطلاعیه

خبرهاي روز

 • جشن تقدیر از مقام معلم
 • جشن عید فطر و رادیو مدرسه
 • جشن تولدگروهی کل پایه ها
 • ویژه برنامه های دهه مبارک فجر
 • میلاد حضرت امام علی ( علیه السلام ) و روز پدر
 • مجموعه فرهنگی سینما تربیت
 • بازدید معاون محترم وزیر از مجتمع
 • مراسم عزاداری سالروز شهادت امام هادی ع

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد تیر ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای رهام محمدی
 • آقای عرشیا فخارنیا
 • آقای ماهور رمضانی
 • آقای امیرعلی یاری
 • آقای اهورا حسن زاده
 • آقای سیدمهراد کاظمی
 • آقای امیرحسین اسدنژاد
 • آقای امیرعلی زادصفر
 • آقای آریا خوش صنعتی
 • آقای رهام اژدری
 • آقای کارن نادری
 • آقای متین کهندانی
 • آقای محمدکیان فرقانی
 • آقای آراد سلیمانی فر
 • آقای سیدعلی ابراهیمی
 • آقای سیدعباس میره ای
 • آقای شنتیا محمدرضا بیگی
 • آقای محمدرضا شیخ الاسلامی
 • آقای محمد طاها شمس
 • آقای سید علی مرعشی
 • آقای سیدمحمد مرعشی
 • آقای سیدمحمدهادی هاشمیان
 • آقای طاها خان محمدی
 • آقای محمدرضا ترابی
 • آقای مهدیار مستی
 • آقای پرهام محمدی
 • آقای سجاد کریمی
 • آقای سیدمحمدعلی حسینی
 • آقای محمدمهدی رئوف نیا