مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: جهش تولید

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

شنبه

           
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قران فارسی ریاضی نگارش - -
یکشنبه ریاضی املا نگارش علوم - -
دوشنبه قران فارسی ریاضی نگارش - -
سه شنبه ریاضی فارسی علوم نگارش - -
چهارشنبه ریاضی املا نگارش فارسی - -

 

اندیشه 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی قران ریاضی نگارش - -
یکشنبه ریاضی املا نگارش علوم - -
دوشنبه فارسی ریاضی نگارش علوم - -
سه شنبه قران ریاضی فارسی نگارش - -
چهارشنبه ریاضی املا نگارش فارسی - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها - -
یکشنبه فارسی ریاضی املا فارسی - -
دوشنبه فارسی قران ریاضی ریاضی - -
سه شنبه فارسی ریاضی املا علوم - -
چهارشنبه قران فارسی ریاضی هدیه ها - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها - -
یکشنبه فارسی قران ریاضی املا - -
دوشنبه فارسی ریاضی ریاضی علوم - -
سه شنبه فارسی قران ریاضی املا - -
چهارشنبه فارسی فارسی ریاضی هدیه ها - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

پژوهش 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی

هدیه ها

قران زبان
یکشنبه علوم ریاضی املا نگارش هنر رایانه
دوشنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی زبان ورزش
سه شنبه علوم ریاضی املا نگارش هنر --
چهارشنبه فارسی ریاضی هدیه ها تکالیف مهارتهای زندگی قران

- اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی نگارش زبان قرآن -  مهارت ها
یکشنبه فارسی ریاضی املا هدیه ها هنر رایانه
دوشنبه ریاضی فارسی اجتماعی علوم زبان ---
سه شنبه علوم ریاضی املا هدیه ها هنر ورزش
چهارشنبه ریاضی فارسی اجتماعی تکالیف قرآن ---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

فرهنگ 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی قران زبان
یکشنبه ریاضی املا هدیه ها نگارش رایانه هنر
دوشنبه ریاضی آزمایشگاه ع فارسی علوم ورزش زبان
سه شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا هنر ---
چهارشنبه علوم ریاضی نگارش هدیه ها مهارت های زندگی قرآن

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

فرهنگ 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی زبان قران
یکشنبه ریاضی املا هدیه ها نگارش رایانه هنر
دوشنبه ریاضی  آزمایشگاه ع فارسی علوم زبان ---
سه شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا ورزش هنر
چهارشنبه علوم ریاضی نگارش هدیه ها قرآن مهارت های زندگی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ولایت 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها هنر ---
یکشنبه اجتماعی ریاضی املا نگارش قران زبان
دوشنبه علوم ریاضی اجتماعی فارسی هنر رایانه
سه شنبه اجتماعی ریاضی هدیه ها نگارش زبان مهارت ها- قران
چهارشنبه ریاضی املا علوم تکالیف ورزش ورزش

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ولایت2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی هدیه ها هنر ورزش
یکشنبه علوم ریاضی املا اجتماعی زبان قرآن
دوشنبه فارسی ریاضی علوم فارسی نوشتاری رایانه هنر
سه شنبه فارسی ریاضی هدیه ها فارسی نوشتاری قرآن زبان
چهارشنبه علوم ریاضی املا تکالیف

مهارت ها

---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ایثار 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی اجتماعی هنر ---
یکشنبه هدیه ها ریاضی املا تفکر و پژوهش قرآن زبان
دوشنبه اجتماعی ریاضی علوم نگارش هنر رایانه
سه شنبه ریاضی فارسی هدیه ها املا قرآن زبان- مهارتها
چهارشنبه ریاضی علوم نگارش تکالیف ورزش ورزش

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ایثار 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی اجتماعی ورزش مهارت ها- هنر
یکشنبه هدیه ها ریاضی املا تفکروپژوهش زبان قرآن
دوشنبه اجتماعی ریاضی علوم نگارش رایانه هنر
سه شنبه ریاضی فارسی هدیه ها املا قرآن زبان
چهارشنبه ریاضی علوم نگارش تکالیف -- ---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
ص 77 کتاب نگارش نوشته شود ازدرس جنگل فارسی مطالعه شود

شنبه 99/11/4

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

کتاب نگارش فارسی ص 77

کتاب ریاضی ص 107

املا از نشانه ی (گ) 5 خط نوشته شود

کتاب فارسی بخوانیم درس ( گ ) مطالعه شود

شنبه 99/11/4

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ازروی سرمشق در دفتر مشق نوشته شود ص 14 و 15

تکاپوی فارسی ص 15 تکاپوی ریاضی نوشته شود

دیکته منزل ( گروه 1 و 2 )

ص 76 کتاب فارسی و ص 15 تکاپوی ریاضی

همرا با دیکته منزل ( گروه 3 )

ازروی کتاب فارسی درس  جنگل برگه روانخوانی خوانده شود 

( گروه 1 و 2 )

روانخوانی ازروی کتاب فارسی  و روانخوانی خوانده شود

( گروه 3 )

شنبه 99/11/4

     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

7 خط دیکته بدون نقطه از درس زیارت

انجام ص 67 و 68 تکاپو

روخوانی از بخوان و بیندیش

شنبه 99/11/4

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام صفحه های 69 و 70 تکاپو

6 خط املا ازدرس 9 فارسی

فارسی درس 9 ( آمادگی برای املا )

علوم فصل 7

شنبه 99/11/4

حل معمای ص 72 ریاضی

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

املا به والدین از درس 7 - 8 فارسی (8 خط )

تکاپو ص 41 - 42 - 43 - 44

آمادگی برای املا از درس 7 - 8

روخوانی از درس نهم فارسی

شنبه 99/11/4

 

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ستون های ضرب 2 - 3 - 4 - 5

را در دفتر ریاضی بنویس ( بارسم شکل )

روخوانی درس 9 فارسی

 

شنبه 99/11/4

حفظ شعر ص 71 فارسی

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تمرین ریاضی ص 73 سوال 4 تا 12 در دفتر

یک عنوان مناسب برای درس آزاد 8 با توجه

به موضوع فصل چهارم انتخاب کن.

واژه  نامه درس 10 فارسی

حفظ شعر همای رحمت

شنبه 99/11/4

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تکاپو ص 34 - 33

املا از درس 10

فارسی درس 10

هدیه ها درس 10

شنبه 99/11/4

فعالیت ص 62 ( قسمت دوم )

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

معنی کردن کلمات تعیین شده درس نقش خردمندان ( فارسی)

یک املا ی منزل ازدرس نقش خردمندان به اولیا خود بگویید

مطالعه ریاضی تناسب

شنبه 99/11/4

ساختن و ارسال تصویر گیره های لمسی علوم ص 59

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

معنی کلمات جدید درس 11 فارسی

در دفتر کار و تمرین نوشته شود

ایستگاه خلاقیت درس 8 هدیه ها انجام شود

اجتماعی تا درس 10

فصل 3 ریاضی

فارسی درس 11

شنبه 99/11/4

دریک روز نامه ، خبری در باره ی مجلس شورای اسلامی

پیدا کنید و در برنامه شاد قرار دهید .

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

کتاب کارریاضی ص 104 - 103

یک املا از درس هشتم فارسی .

پیدا کردن کلمات مهم املایی و ومعنایی درس

نهم فارسی و نوشتن داخل دفتر

مطالعه درس نهم فارسی ( روخوانی )

شنبه 99/11/4

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

املای خانگی شماره 27 ازدرس 9 یک صفحه نوشته شود

کارریاضی ص 100 کامل شود

هدیه های آسمان درس 9 و ( من معتقدم ) مطالعه شود

شنبه 99/11/4

تفکر و پژوهش ص 40 و 41 مطالعه و بررسی شود .

ارسال تصویر دفتر پیوند

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • مشاوره
 • مراسم سوگواری
 • روز پرستار
 • اطلاعیه
 • اطلاعیه
 • اطلاعیه هفته کتاب و کتابخوانی ....
 • اطلاعیه هفته کتاب و کتابخوانی
 • اطلاعیه سرویس

خبرهاي روز

 • مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س)مجازی
 • پیمان با مقام معظم رهبری
 • پیمان با مقام معظم رهبری
 • مراسم تسلیت
 • دومین گردهمایی اولیا ( مجازی )
 • جشن تولد گروهی پایه چهارم
 • گردهمایی اولیا (مجازی )
 • روز کتاب

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد دی ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای اشکان کریمی
 • آقای محمدمهدی عبدمجیری
 • آقای امیرحسین صفری
 • آقای محمدنیکان میرزاپوز
 • آقای امیررضا گل کار
 • آقای امیرعلی محمدی
 • آقای امیرکیان عارف زاده
 • آقای سید امیرعلی صالحی
 • آقای سیدمحمدعلی طباطبائی
 • آقای عرفان خلیلی کیال
 • آقای علی نادرپور
 • آقای متین حسینی
 • آقای محمد پارسا آرزومند
 • آقای محمد طاها مغانلو
 • آقای محمدکیان خلیقی
 • آقای مهیار حمزه ای
 • آقای سید میثم امامیان
 • آقای امیرعلی شیرزادیان
 • آقای محمدرادین سخائی
 • آقای محمدحسن تبریزیان
 • آقای اهورا رافزی
 • سید محمدهادی شمس الدین
 • آقای ارمیا عزتی
 • آقای امیرحسین مجاهد
 • آقای امیرمهدی ترابی
 • آقای محمد مهران اسدی
 • محمدعرفان جهانگیر
 • آقای ایلیا مهدی
 • آقای سید امیرطاهاخلیلی نیا
 • آقای طاها صادقی خواه
 • آقای محمدحسین بادفررمضانی
 • آقای محمدحسین رکاب ساز
 • آقای محمد مبین مهدوی
 • آقای محمدهانی صادقی
 • آقای امیرعلی مقیمی
 • آقای ایلیا ربانی
 • آقای سبحان رستمی نوید
 • آقای سیدمحمد امین رضوی
 • آقای محمدیوسف اشجاری