مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي


 • sl-1_960_0 جهان به انتظار توست یا صاحب الزمان (عج)
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 استخر
 • sl-1_960_3 زمین چمن
 • sl-1_960_4 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_5 نمازخانه
 • sl-1_960_6 کلاس رایانه
 • sl-1_960_7 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_8 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_9 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_10 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_11 اتاق مشاوره
 • sl-1_960_12 ;کلاس پیش دبستانی
تازه ها


مسابقه ی شماره ی یک زبان

مسابقه ی پیام محرم

مسابقه ی پیام محرّم -ویژه ی دانش اموزان کلاس های چهارم ،پنجم و ششم

لطفا پاسخ سوالات را همراه با مشخصات کامل خود(نام و نام خانوادگی و کد ) را نوشته و حداکثر تا تاریخ 27/8/94 در صندوق ویزه امام جماعت قرار دهید .

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
ایام هفته تاریخ ساعت ساعت ساعت
         
         
         
         
         
         
ایام هفته تاریخ امتحان    
یکشنبه 93/10/7 پیام آسمانی    
سه شنبه 93/10/9 زبان    
چهارشنبه 93/10/10 املا    
یکشنبه 93/10/14 ریاضی    
دوشنبه 93/10/15 قرآن    
چهارشنبه 93/10/17 علوم    

 

آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا خوشنویسی علوم تجربی ریاضی فارسی خوانداری
یکشنبه ریاضی فارسی خوانداری تکنولوژی هدیه ها زبان حفظ قران
دوشنبه رایانه نقّاشی ریاضی مطالعات اجتماعی قرآن فارسی نوشتاری
سه شنبه ریاضی املا ورزش ورزش هدیه ها فارسی خوانداری
چهارشنبه زبان ریاضی علوم تجربی فارسی نوشتاری مطالعات اجتماعی قرآن

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه علوم تجربی فارسی املا ریاضی قرآن خوشنویسی
یکشنبه ریاضی تکنولوژی هدیه ها مطالعات اجتماعی حفظ قرآن فارسی نوشتاری
دوشنبه ریاضی رایانه زبان فارسی نقّاشی قرآن
سه شنبه ریاضی املا علوم تجربی فارسی نوشتاری ورزش ورزش
چهارشنبه ریاضی زبان فارسی ریاضی مطالعات اجتماعی هدیه ها

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قرآن ریاضی فارسی املا خوشنویسی هدیه ها
یکشنبه ریاضی اجتماعی زبان علوم تجربی فارسی انشا
دوشنبه نقاشی ریاضی رایانه املا ریاضی اجتماعی
سه شنبه ریاضی حفظ قرآن زبان انشا فارسی قرآن
چهارشنبه تکنولوژی ریاضی هدیه ها علوم تجربی ورزش ورزش

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قرآن ریاضی املا خوشنویسی هدیه ها اجتماعی
یکشنبه ریاضی انشا علوم اجتماعی زبان فارسی اجتماعی
دوشنبه ریاضی فارسی املا رایانه انشا نقّاشی
سه شنبه حفظ قرآن ریاضی ریاضی زبان قرآن فارسی
چهارشنبه ورزش ورزش تکنولوژی علوم تجربی ریاضی هدیه ها

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان فارسی علوم تجزربی هدیه ها ریاضی
یکشنبه ریاضی املا ورزش ورزش خوشنویسی تعلیمات اجتماعی
دوشنبه قران ریاضی تعلیمات اجتماعی تکنولوژی زبان انشا فارسی
سه شنبه ریاضی املا حفظ قران رایانه علوم تجربی فارسی
چهارشنبه قرآن نقاشی ریاضی تعلیمات اجتماعی انشافارسی هدیه ها

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی زبان علوم تجربی املا هدیه ها
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی فارسی تعلیمات اجتماعی ریاضی
دوشنبه ریاضی قرآن تکنولوژی زبان املا تعلیمات اجتماعی مدنی
سه شنبه خوشنویسی ریاضی رایانه حفظ قران تعلیمات اجتماعی تاریخ بنویسیم
چهارشنبه علوم تجربی ریاضی قران نقّاشی هدیه ها بنویسیم

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم تجربی ورزش ورزش ادبیات تفکّر و پژوهش
یکشنبه زبان حفظ قران ادبیّات تکنولوژی ریاضی هدیه ها
دوشنبه ریاضی هدیه ها قرآن خوشنویسی مطالعات اجتماعی ادبیات
سه شنبه رایانه نقّاشی ریاضی ادبیّات ادبیّات ریاضی
چهارشنبه مطالعات اجتماعی ریاضی زبان قران علوم تجربی کار وفناوری

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ورزش ورزش ریاضی ادبیّات علوم تجربی ادبیّات
یکشنبه مطالعات اجتماعی زبان حفظ قران ریاضی تکنولوژی ادبیّات
دوشنبه تفکّرو پژوهش ریاضی خوشنویسی قرآن ادبیّات هدیه ها
سه شنبه ریاضی رایانه نقّاشی علوم تجربی مطالعات اجتماعی کاروفناوری
چهارشنبه ریاضی هدیه ها ادبیّات زبان قرآن ریاضی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه علوم فارسی زبان املا    
یکشنبه کاروفناوری ریاضی تفکروسبک زندگی ورزش    
دوشنبه مطالعات زبان عربی/علوم قرآن    
سه شنبه ریاضی پیام های آسمانی ریاضی مطالعات    
چهارشنبه فارسی هنر علوم عربی    

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی علوم املا زبان    
یکشنبه ریاضی کاروفناوری ورزش تفکروسبک زندگی    
دوشنبه زبان مطالعات قرآن عربی/علوم    
سه شنبه پیام های آسمانی ریاضی مطالعات ریاضی    
چهارشنبه علوم فارسی انشا عربی هنر    

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان فارسی علوم املا    
یکشنبه پیام های آسمانی ریاضی کاروفناوری ریاضی    
دوشنبه علوم قرآن مطالعات زبان/عربی    
سه شنبه ریاضی مطالعات ورزش تفکروسبک زندگی    
چهارشنبه هنر عربی انشا علوم    

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی زبان املا علوم    
یکشنبه ریاضی پیام های آسمانی ریاضی تفکروسبک زندگی    
دوشنبه قرآن علوم زبان/عربی مطالعات    
سه شنبه مطالعات ریاضی کاروفناوری ورزش    
چهارشنبه عربی علوم هنر انشا    

 

اول انديشه  دوشنبه  3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

کاربرگ (د) در تکاپو فارسی نوشته شود.

تمرین های مربوط به صفحه های 38و39 تکاپو ریاضی حل شود.

 

 

 

از روی درس باد کتاب فارسی مطالعه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
اول انديشه 2 دوشنبه  3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

 

تکاپو فارسی نشانه ی (د) انجام شود
.

تکاپو فریاضی صفحات 41و42انجام شود.

دیکته از نشانه ی (آ - ب-د-اَ) انجام شود.

 

 

کتاب بخوانیم نشانه ی (د) تکرار و تمرین شود.

کتاب گل وازه تکرار شود.

 

از مجله رشد داستان دوم نشانه ی (د) انجام شود.
     
     

 

دوم دانش 1   سه شنبه 3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام برگه دیکته در دفتر املای منزل

انجام صفحه ی 36تکاپو

فارسی درس 6

قران صفحه ی 28-29

در محیط پیرامون خود در چه وسایلی از شکل های مربع مثل،دایره و مستطیل  را مشاهده کرده ای؟آن ها را بنویس

 

 

 

 

 

 
     
     
     
دوم دانش 2  سه شنبه 3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

صفحه ی 24و25 کتاب کار رایانه

انجام برگه تمرین املا

انجام صفحه ی 36و37تکاپو

 

 

 

 

 

مطالعه فارسی(امادگی برای املا)

مطالعه هدیه های اسمان

 


 

 

 

   
 

 

 

 

 
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     

فارسی نوشتاری صفحه ی 28سوال1و2و صفحه ی 31انجام شود.

املای منزل درس پنجم (5خز نوشته شود)

 

 

فارسی درس های 3و4و5 مطالعه و کلمات مشخص شده مطالعه شود.

علوم درس چهارم مطالعه شود.

قران درس های مربوط به اموزش نماز بازCDتمرین می شود.

 
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     

کتاب کار علوم صفحه ی 20و21و22

 

 

 

با خانواده ،ذکرهای نماز مرور شود.

صفحه ی 40و41کتاب ریاضی مرور شود.

 

 
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1  سه شنبه 3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     

رونویسی از صفحه ی 54فارسی در دفتر املای منزل

علائم نگارش با رنگ قرمز گذاشته شود.

ریاضی تا اخر فصل 2  
     
     
چهارم فرهنگ 2  سه شنبه   3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     

کتاب کار و تمرین ریاضی صفحه ی 40-41

از درس های رهایی از قفس و ارش کمانگیرص-ح-ق-ذ-ظ-غ-ض درکلمه رنگی بنویسید .

 

 

اجتماعی:درس 7 پیش مطالعه

هدیه هایامسان:درس 6 -دو گنبد

معما و سرگرمی صفحه ی 44کتاب ریاضی

 

     

 

پنجم ولايت1 دسه شنبه  3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
کتاب  درسی ریاضی صفحه ی 30 اجتماعی برای ازمون فردا(طبق  برنامه دیشب)

 

 

     
     
     
     
پنجم ولايت سه شنبه  3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ریاضی کتاب کار صفحه ی 38و39و40

یکی از صفحه های کتاب فارسی را انتخاب کرده و با خط خوش بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس جمعیت مطالعه شود. درباره جمعیت تحقیق کنید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
     

 

ششم ایثار 1 سه شنبه  3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
تکمیل کتاب کار ریاضی تاصفحه ی 57    
     
  مطالعه دروس فردا  
     
ششم ایثار 2 سه شنبه 3اذر
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     

ریاضی کار صفحه ی 66و6/8

املای خانگی از درس6

 

 

 

 

 

هدیه درس 1تا4

فارسی درس6

 

 

 

 

     
     

 

پوستر آب و هوا

 

برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی کلاس پیش دبستانی

کتاب آموزشی این پایه pocketsاست .نو آموزان 3ساعت در هفته درس زبان دارند.در کتاب pocketsمفاهیم زبانی کاملا به صورت شفاهی آموزش داده می شود تا نو آموزان در طول این یک سال با موضوعات مختلف آشنایی مختصری پیدا کنند و آمادگی لازم برای ورود به مرحله ی خواندن و نوشتن زبان را پیدا کنند.در این کتاب مفاهیمی از قبیل وسایل موجود در کلاس درس،اعضای بدن،اسباب بازی ها،اعضای خانواده،حیوانات خانگی و غذاها متناسب با سن نوآموزان آموزش داده می شود.لازم به ذکر است که آموزش تمامی این مفاهیم در غالب ششعر،کاردستی و زبان انجام می شود.

برنامه ی آموزشی زبان انگلیس کلاس دوم

کتاب های آموزشی این پایه کتاب starter از مجموعه کتاب های hip hip hooray و کتاب phonics for kids 3,4می باشد .دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی آزمون تعیین سطح خواهند داشت و متناسب با سطح خود از درس زبان به دو کلاس جداگانه تقسیم می شوند و 2ساعت  در هفته در کلاس زبان حاضر می شوند.دانش آموزانی که آمادگی بیشتری دارند کتاب starter وبقیه کتاب phonics3,4 را آموزش می بینند.در این دوکتاب ،دانش آموزان به تدریح مهارت خواندن و نوشتن کلمات را پیدا می کنند .کتاب ها شال شعر ها،داستان های جالب و جذابی است که بچه ها در غالب آن ها معنی کلمات را هم یادمی گیرند.

برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی کلاس اول

کتاب آموزشی این پایه phonics for kids 1,2 می باشد که برای آموزش بهتر و موثرتر کلاس ها به صورت 15 نفره،توسط 2معلم برگزار می شود.دانش آموزان 2ساعت در هفته درس زبان دارند.در این کتاب آموزش خواندن و نوشتن حروف الفبای انگلیسی انجام می شود و دانش اموزان صدا کشی حروف را آموزش می بینند تا در پایه های بالاتر توانایی خواندن کلمات و جملات را داشته باشند.هرکدام از حروف الفبا همراه با یک داستان وشعر مرتبط با آن حرف آموزش داده می شود.

برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی کلاس سوم

کتاب های آموزشی این پایه کتاب های hip hip hooray1,hip starterخواهد بود.دانش آموزان در ابتدای سال آموزن تعیین سطح خواهندداشت  و به کلاس های جداگانه تقسیم می شوند و 2ساعت در هفته در کلاس زبان حضور دارند. در کتاب hip1دانش آموزان وارد مرحله ی خواندن ونوشتن جملات و جمله سازی می شوند و جملات کاربردی در مکالمات روزمره شامل سلام،احوالپرسی،پرسیدن سن و محل زندگی ،اعضای خانواده ،رنگ ها و غداهارا به صورت شفاهی و کتبی آموزش می بینند.

برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی کلاس چهارم

کتاب hip1برای دانش اموزانی است که سال گذشته کتاب starter را با موفقیت گذرانده اندو کتابhip2برای دانش اموزانی است که در کلاس سوم از کتاب hip1نمرات خوبی کسب کرده اند.کلاس ها به صورت جداگانه و همزمان توسط دو معلم ،2ساعت در هفته برگزار می شد.توضیحات مربوط به کتاب hip1در پایه سوم ذکر شده است . در این پایه سعی شده الگوهای مختلف جمله سازی،زمان حال ساده و حال استمراری آموزش داده شود.کتاب hip2شامل آموزش مشاغل ،موقعیت قرارگرفتن اشیا،آب و هوا،لوازم التحریر،پرسیدن قیمت،ساعت،انواع لباس ها به صورت شفاهی و کتبی می باشد.

برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی کلاس پنجم

کتاب های hip hip hooray2و hip hip hooray3برای زبان اموزان در نظر گرفته شده است .کلاس ها به صورت جداگانه و همزمان توسط 2معلم ،2ساعت در فته برگزار می شود.توضیحات مربوط به کتاب hip2در پایه چهارم ذکر شده است .کتاب hip3از نظر آموزشی در سطح نسبتا بالایی قرار دارد و الگوهای گرامری،زمان حال استمراری،منفی کردن جملات ،قیدهای تکرار،مالکیت ،صفات ملکی،زمان گذشته را شامل می شود. در این کتاب مکان ها و فروشگاه های مختلف شهر،غذاها،لباس های زمستانی آموزش داده می شود.

برنامه ی آموزشی زبان انگلیسی کلاس ششم

کتاب هایhip hip hooray3,hip hip hooray4برای زبان اموزان پایه ی ششم در نظر گرفته شده ایت که مثل سایر پایه ها در دو کلاس مجزاتوسط 2 معلم،2ساعت در هفته برگزار می شود.توضیحات مربوط به کتاب hip3در پایه پنجم ذکر شده است.

کتاب hip4بالاترین سطح آموزشی موجود در مجتمع است . در این کتاب انواع بیماری ها،نحوه ی آدرس دادن ،زمان آینده،زمان گذشته،بیان اجبار در انجام کار و صفات تفضیلی به صورت کتبی و شفاهی آموزش داده می شود.

توجه

1)مجموعه کتاب های hip hip hppray از طریق تصاویرزیبا در چهارچوب کلاسیک،داستان های مردمی،اجرای نقش  و آهنگ های زیبا آموزش زبان را ارائه می دهد.بالابردن قدرت تلفظ زبان آموزان،نکات گرامی از دیگر مواردی است که در این کتاب کار شده است که به همراه کتاب کار و سی دی ارائه می شود.

2)هرماه یک مسابقه  برای زبان انگلیسی در قسمت مسابقات سایت خواهیم داشت که تمامی دانش آموزان عزیز کلاس های آمادگی تا ششم می توانند شرکت نمایند.بدیهی است امتیازاتی هم برای شرکت کنندگان در نظر گرفته خواهد شد .

ترومبوز  وريد هاي عمقي 

DVT چيست؟

زماني كه خون در داخل يك رگ به شكل لخته درآمده و باعث انسداد آن شود، ترومبوز ناميده مي شود و اگر لخته خون در يك وريد بزرگ تشكيل شود آن را  DVT (Deep Vein Thrombosis)يا ترمبوز وريد عمقي مي نامند. بيشترين وريدهايي كه احتمال ايجاد ترومبوز در آنها وجود دارد، وريدهاي پا و لگن(اندام تحتاني) است.

 علائم :

تورم در ساق پا از زير زانو، قرمزي يا گرمي اندام با احساس سنگيني همراه با درد موضعي در ساق پا و سفتي عضله مي تواند علامتي  از  DVT باشد. تورم مچ پا و ساق پا در مسافرتهاي طولاني به علت عدم پمپاژ عضلاني شايع است ولي اين مساله به DVT ارتباطي ندارد.

چرا DVT خطرناك است؟

 DVT هميشه خطرناك نبوده و ممكن است انواع كوچك آن بدون آنكه علامتي از خود نشان دهند در وريد وجود داشته باشد. اما اگر لخته ها يي كه باعث انسداد وريد هاي بزرگ شده اند در جريان خون به حركت درآيند بسيار خطرناك خواهند بود. مهمترين عارضه DVT، گير كردن لخته در رگهاي ريه است. اين وضعيت با سرفه شروع شده، تعداد ضربان قلب بالا رفته، تنگي نفس، درد قفسه سينه يا تپش قلب بروز مي كند كه مي تواند نشانه يك لخته در ريه باشد. به اين وضعيت آمبولي ريوي مي گويند. آمبولي ريوي يك اورژانس پزشكي بوده و بسته به شدت آن مي تواند باعث شوك، ايست تنفسي يا ايست قلبي-تنفسي گردد.

چه چيزهايي احتمال DVT را بالا مي برد؟

بي حركتي بيش از 6 ساعت؛ بي حركتي به ويژه در افراد مسن به دنبال استراحت طولاني مدت به دليل بيماري يا پس از جراحي طولاني از علل شايع DVT است.

ساير موارد عبارتند از:

استعمال دخانيات - سن بالاي 40 سال - چاقي و اضافه وزن - مصرف قرصهاي ضد حاملگي - سابقه ترومبوز وريد عمقي - سابقه اخير جراحي سنگين

چگونه مي توان از بروز DVT جليوگيري نمود؟

 • مصرف مقادير كافي آب و يا آب ميوه
 • اجتناب از الكل، چون بدن را كم آب مي كند.
 • هرچند گاه يكبار بلند شده و قدمي بزنيد.
 • وقتي در حالت نشسته هستيد به مچ پا حركت دهيد.
 • استفاده از جورابهاي واريس براي كمك كردن به بهبود جريان خون

      ●پرهيز از چهارزانو نشستن و نپوشيدن جورابهايي كه خيلي به پا فشار وارد.

پوكي استخوان چيست؟

بافت استخوان از شبكه هاي محكم و سفت تشكيل شده است. وقتي سوراخهاي

مابين اين شبكه ها به علت تخريب بزرگ شوند به آن پوكي استخوان مي گويند.

استخوان در چنين شرايطي با كوچكترين ضربه دچار شكستگي مي شود.

عوامل مستعد كننده پوكي استخوان

افزايش سن -جنس مونث يائسگي- سابقه فاميلي  - نژادسفيد پوست-  وزن و اندازه

استخوان ها( افراد بسيار لاغر و ظريف به علت توده استخواني كمتر، بيشتر در معرض ابتلا هستند.)

بيماريهاي مزمن كبد و كليه، ديابت، اختلالات تيروئيد، اختلال در جذب مواد غذايي ،داروهايي مانند كورتون ها

چگونه متوجه شويم كه دچار پوكي استخوان شده ايم؟

پوكي استخوان يك بيماري خاموش است و علامت واضحي ندارد.

اگر يكي از علائم زير رادرخودتان مشاهده كرديد به فكر پوكي استخوان باشيد:

-1 اگر قدتان نسبت به گذشته كوتاه تر شده است.

-2 اگر احساس مي كنيد ستون فقرات شما قوز پيدا كرده است.

-3 اگر با ضربه خفيف يا افتادن ساده يا بدون علت، دچار شكستگي شده ايد.

چگونه مي توان از پوكي استخوان جلوگيري كرد؟

وجود كلسيم به همراه ويتامين dدر غذاي روزانه

روزانه 15 دقيقه در معرض آفتاب قرار بگيريد.

نكشيدن سيگار

ورزش( روزي نيم ساعت پياده روی در سطح صاف(و نرمش

فعاليتهاي فيزيكي در دوران كودكي و جواني اثر مثبت در شكل گيري و تراكم

استخواني دارد. ورزش در دوران ميانسالي و در افرادي كه دچار پوكي استخوان

مي باشند نيز اثر زيادي در پيشگيري و افزايش تراكم استخوان دارد.

اصول تغذيه اي:

1-نوجوانان و افراد تا 24 سال و خانمهاي شيرده ، بايد روزانه 3 تا 4 ليوان شير ميل كنند.

يك پياله ماست و يا دو قطعه پنير)به اندازه ي دو قوطي كبريت(معادل يك ليوان شير است.

ماست با پونه خشك يا دوغ ومصرف روزانه 2 قاشق كشك بدون نمك نيز توصيه مي شود.

-2 غذاهاي حاوي ويتامين   شامل ماهي هاي چرب( ساردين، كيلكا، آزاد )، جگر و تخم مرغ

-3 استفاده روزانه از سبزي ها و ميوه هاي تازه مانند: خرما، بروكلي، اسفناج، زيتون، باقلا، نخود سبز، جعفري، گشنيز، برگ مو ،برگ تربچه، شلغم، بادمجان، پياز، باميه، قارچ، كرفس، پرتقال، نارنگي، انار (رب انا)، گلابي، انجير خشك يا تازه، ليموترش،لبو، زرشك سياه، كدوحلوايي، سويا

-4 از دسرهايي كه در تركيب آنها شير يا ماست به كار رفته است مانند بستني يا ماستهاي ميوه اي استفاده نماييد.

-5 از كولاها استفاده نكنيد. روزانه 6 تا 7 ليوان آب بنوشيد.

-6 مغزها مانند كشمش، بادام، كنجد، پسته، فندق. گردو

-7 موارد ديگر مانند عسل، ژله، كله جوش  (2 تا 3 بار در هفته)،زيره و زنجبيل نيز مفيد هستند.

به کودکت نگو :

بر دیوار خط نکش بلکه بگو :بربرگه ای بکش سپس آن را به دیوار می چسبانیم .

نگو:برخیز و اتاق کثیف و شلخته ات را تمیز کن

بگو:دوست داری با یکدیگر اتاق را مرتب کنیم  ،چون می دانم نظم را دوست داری.

نگو:بازی را تمام کن و درس بخوان زیرا درس خواندن مهم تر است

بگو:اگر درست را به بهترین نحوتمام نمایی ،با همدیگر بازی خواهیم کرد .

هرکلام و هر حرکت ما بر روی شخصیت فرزندمان تاثیری بسزایی خواهد داشت ،حرکات کودک ما انعکلاس اعمال ماست .

واحد مشاوره

علائم فيزيكي افسردگي

افسردگي

يك بيماري روان است و به اندازه اي كه بر روي مغز اثر مي گذارد بر روي بدن هم تاثيرگذار است.

مشكلات خواب:

مشكلات خواب مي تواند يكي از علائم افسردگي باشد. مشكل در به

خواب رفتن و يا بيدار ماندن در افراد مبتلا به افسردگي معمول

است. ولي گاهي ساعات خوابيدن در برخي افراد افسرده از حد

متعارف آن بالاتر مي رود.

درد قفسه سينه:

درد قفسه سينه مي تواند علامتي از مشكلات قلبي يا ريوي باشد كه در

صورت بروز، بايد علل جدي درد توسط پزشك بررسي شود. برخي اوقات درد

قفسه سينه مي تواند علامت بيماري افسردگي باش د. گاهي افسردگي و

بيماري قلبي مي تواند با هم ارتباط داشته باشند. در واقع افسردگي احتمال

بروز بيماريهاي قلبي را افزايش مي دهد. به علاوه بيماراني كه دچار حمله

قلبي شده اند بيشتر در معرض ابتلا به افسردگي هستند

درد عضلات و مفاصل:

درد و افسردگي كاملا به هم وابسته هستند. زندگي كردن با دردي مزمن احتمال بروز

افسردگي را بالا مي برد. از آنجاييكه هر دو بيماري با پيام آورهاي شيميايي مغز در

ارتباط هستند ، ذات بيماري افسردگي هم مي تواند درد را به وجود آور د. فردي كه

دچار افسردگي است سه برابر ديگر افراد احتمال ابتلا به درد مزمن در وي وجود دارد.

خستگي و فرسودگي:

احساس خستگي كردن و نداشتن انرژي براي انجام كارهاي روزانه در

حاليكه به اندازه كافي هم استراحت داشته ايد مي تواند نشانه اي از

بيماري افسردگي باشد. افسردگي و خستگي يكديگر را تشديد مي كنند.

مشكلات گوارشي:

مغز و دستگاه گوارش قويا با هم در ارتباطند. به همين دليل در هنگام استرس و

ناراحتي حالت تهوع و درد معده در فرد ايجاد مي شود. بيماري افسردگي هم

مي تواند دستگاه گوارش را تحت تاثير قرار دهد و علائمي مانند اسهال،

يبوست، تهوع و سوء هاضمه ايجاد كند.

واحد بهداشت

دانستنيهاي جالب در مورد رشد اطفال

وزن نوزاد موقع تولد 6 ميليون برابر وزن تخمك اوليه است. در ماهه دوم زندگي داخل رحمي رشد جنين روزانه يك

ميلي متر است .

 

قد كودك درزمان تولد54  سانتی متر است كه 30 % قد  نهائي وي ميباشد. سرعت رشد كودك در سال اول بسيار زياد بوده و در سالهاي اینده اهسته تر میشود .

52 سانتی متر فقط در عرض يك سال و در سال دوم  10سانتی متر  و در سال سوم و چهارم هر سال 7سانتی متر  به قد كودك اضافه ميشود.

بطور طبيعي طول نشسته يك نوزاد بيشتر از طول پاهاي وي است .

وزن يك نوزاد تا زمان بلوغ 20 برابر ميشود.

سر يك نوزاد بطور طبيعي به نسبت، بزرگتر از تنه و اندام وي است .

در بدو تولد بعلت وضعيت قرار گرفتن جنين  در رحم مادر اندام ها

در حالت خم قرار دارند و والدين نبايد سعي كنند به اجبار آنرا صاف كنند (مانند قنداق كردن نوزاد و يا

قرار دادن وي در گهواره)

كودك در

4 هفتگی : قدرت كنترل چشم و تعقيب كردن اشياء را دارد.

4 ماهگي: قدرت بلند كردن سر و نگه داشتن آن

7 ماهگي : گرفتن اشياء و جابجا كردن آن

 10 ماهگي :  قدرت نشستن و خزيدن را دارد

در طول دوران بارداري جنين در معرض مشكلاتي مانند مسائل تغذيه ای(مثل اختلالات ويتاميني) مسائل

مكانيكي (مثل رحم غير طبيعي)مسائل فيزيكی (مثل اشعه ايكس)   مشكلات شيميائي  (سيگار، داروها) و

عفونتها (ويروسها ،توكسوپلاسموز)قرار دارد. درماه اول بارداري اگرمادر داروي مضر(تراتوژن)مصرف كند

باعث سقط جنين خواهد شد يعني در ماه اول بارداري قانون همه يا هيچ است، يا دارو باعث نابودي جنين

ميشود يا جنين به رشد نرمال خود ادامه مي دهد .در حاليكه در ماه دوم مصرف داروي تراتوژن ميتواند باعث

نقص عضو شود!

اگراندام هاي يك كودك به صورت غير قرينه قرار دارند( مثلا يك طرف

درحالت خم و طرف ديگر در حالت باز قرار گرفته اند) ويا اگر تا 3 ماهگي

هنوز نمي تواند سر خود را نگه دارد و انگشتان دست را باز كند، بايد به فكر

مسائل نرولوژيك بود و به پزشك مراجعه كرد.

واحد بهداشت

واحد مشاوره

بيماري ريفلاكس(برگشت محتويات معده به مري)

نيمي افراد جامعه دچار بيماري  بازگشت اسید معده به مری يا ریفلاکس هستند و از ترش کردن و احساس تلخی در دهان و گلو و سوزش در قسمت پايين قفسه سینه شکایت دارند. در این بیماری، اسید معده به همراه غذا، از معده به مری برمی گردد و علت آن  بسته نشدن  دریچه بین مری و معده است. در محل ورود و خروج معده، ماهيچه هاي حلقوي وجود دارند كه به عنوان دريچه عمل مي كنند. اگر اين دريچه خراب شود و يا نشتي داشته باشد، شيره گوارشي كه حاوي اسيد معده است، به سمت بالا رفته و وارد مري مي گردد و بيمار ترش مي كند. اين اسيد، مري را تحريك مي كند و سبب درد و سوزش سر دل مي شود. اگر سوزش سردل زياد طول بكشد، مخاط مري را ملتهب مي كند و در صورت پيشرفت التهاب، مري تنگ شده و امكان دارد دچار خونريزي شده و بلع نيز با مشكل مواجه مي شود.

گاهي ممکن است این بیماری با دردهای قلبی اشتباه شود. بنابراین تشخیص بیماری ریفلاکس از بیماری های حاد قلبی بسیار مهم می باشد.

شايع ترين علامت اين بيماري ترش كردن و سوزش سردل مي باشد. علائمي مانند خشونت صدا، درد قفسه سينه، ضايعات دنداني، سكسكه و سرفه شيوع كمتري دارد. در بيماران مبتلا به آسم، حملات آسمي تشديد مي گردد.

توصيه هاي لازم براي جلوگيري از سوزش سردل:

 1. مصرف ميوه هاي ترش ، غذاهاي تند و ادويه دار و نوشابه هاي گازدار را محدود كنيد.
 2. هنگام خوابيدن زير سر خود را 7 تا 10 سانت بالا ببريد. بهتر است به پهلوي راست و كمي خميده بخوابيد.
 3. تعداد وعده هاي غذايي را زياد و حجم آنرا كم كنيد و از پرخوري بپرهيزيد.
 4. دو تا سه ساعت قبل از دراز كشيدن چيزي نخوريد.
 5. طي روز زياد  خم و راست نشويد
 6. اگر اضافه وزن داريد، وزنتان را كم كنيد.
 7. از خوردن غذاهاي سنگين و پرچرب بپرهيزيد.
 8. سعي كنيد همراه و ميان وعده غذايي آب نخوريد.
 9. از مصرف نعنا، قهوه، شكلات بپرهيزيد.
 10. لباسهاي تنگ نپوشيد و كمربندتان را محكم نبنديد.
 11. اگر سيگاري هستيد، سيگار را ترك كنيد.
 12. اين بيماري اغلب با خوردن آنتي اسيدها بهبود مي يابد

اگر تغییر سبك زندگی و مصرف آنتی اسید به بهبود شما كمكی نكرد، به پزشك مراجعه كنید تا بررسيهاي بيشتر را انجام دهد.

واحدبهداشت 

 

 مادران شاغل

اگر شما هم مادر شاغلی هستید و با رسیدن فصل تابستان مدرسه فرزندتان تعطیل شده به احتمال زیاد تاکنون به دلیل تغییر برنامه ی روزانه ی خود سردرگرم شده اید چرا که از سویی دوست دارید کنار فرزندانتان در خانه باشید امّا از طرفی هم ترجیح می دهید فارغ از دغدغه ها و هیاهوی سال تحصیلی و مسائل مربوط به مدرسه ی فرزندتان به کار بپردازید .

کار کردن در بیرون از خانه در کنار سایر وظایف پدری و مادری یکی از مشکلاتی است که با شروع فصل تابستان بسیاری از والدین با آن روبرو می شوند که به طور حتم این مشکلات ارتباط مستقیمی با و مقطع تحصیلی فرزندتان نیز دارد . امّا اگر در این شرایط تا حدودی احساس سردرگمی می کنید و مایل هستید بدون اینکه به شما برچسب بدترین پدر و مادر دنیا بخورد در عین حال حضور مؤثّر و فعّالی نیز در محلّ کار خود داشته باشید می توانید با به کار گیری چند راهکار مفید به این هدف دست یابید که برخی از کاربردی ترین آن ها به شرح زیر است :

1) در مورد توقّعات خود از فرزندانتان در تابستان با آن ها صحبت کنید به عبارت دیگر به فرزندانتان بگویید از آن ها چه می خواهید همینطور در قبال وظایفی که به آنها محوّل می کنید می توانید برایشان پاداش مناسبی نیز در نظر بگیرید مثلاً می توانید بعد از ظهرها یا آخر هفته آن ها را به پارک ببرید .

2) توقّعاتتان از خودتان را نیز مرور کنید اگر این تابستان نخستین تجربه ی شما از کار در بیرون از منزل است در حالی که فرزندتان در خانه حضور دارد . به خاطر داشته باشید قادر نخواهید بود هفت ساعت مداوم کار کنید و خیالتان از بابت فرزندتان راحت باشد و با این واقعیّت خود را وفق دهید .

3) به کودکانتان استراحت دهید . وقتی در دفتر کار هستید زمانی را به استراحت خود اختصاص دهید تا با این کار خستگی وحشتناک کاررا از دوش خود بردارید سپس همانگونه که در محلّ کار خود زمانی را برای استراحت به خود اختصاص می دهید باید در طول روز زمان کوتاهی را نیز برای استراحت و بازی با کودکانتان اختصاص دهید این راهکار علاوه بر این که به شما نیرویی دوباره می بخشد باعث می شود کودکانتان نیز مطمئن شوند که آن ها را فراموش نکرده اید برای این کار می توانید یک داستان کوتاه برایشان بخوانید یا یک میان وعده برایشان فراهم کده و یا با آن ها بازی کنید .

4) حتماً در زمان های مناسب فرزندانتان را از خانه بیرون ببرید حتّی با وجود اینکه در قرن 21 هستیم و با وجود تمام امکانات د دستگاه های الکترونیک به راحتی می توان آن ها را فراموش کرده و کارهای اداری خود را خارج از خانه و در حالی که فرزندانتان را به خانه بستگان و دوستان قابل اطمینان خود که فرزندی هم دارند بفرستید .

بسیاری از والدین فرزندانشان را به خانه همسایگان و آشنایی می فرستند که والدینشان معمولاً در تمام طول روز در منزل خود حضور دارند با این کار مدّت طولانی خیالتان راحت خواهد بود که فرزندتان با دوستانش سرگرم است و بزرگ ترها نیز مراقب او هستند .

6) ساعت های خاصّی را برای انجام کارهای اداره در منزل اختصاص دهید بچّه ها معمولاً بیش تر از شما نیاز به خواب دارند پس سعی کنید همیشه دو ساعت زودتر از آن ها از خواب بیدار شوید در نتیجه خواهید دید چه قدر خوب و کافی می توانید بدون اینکه کودکتان مزاحم شما شود بسیاری از کارهایتان را با خیال آسوده انجام دهید همینطور می توانید فرزندتان را یک ساعت زودتر بخوابانید تا بتوانید یک ساعت تا قبل از خواب به کارهایتان برسید .                

7) به فرزندانتان کار بدهید وقتی کودکی فهرستی از انجا فعّالیّت های مختلف و مفید را دوست دارد وبرای انجام آن ها مشتاق است شما قادر خواهید بود وقتی آن ها مشغول هستند بسیاری از کارهایتان را انجام دهید .

8) زیاد درباره ی استفاده کودکان از وسایل الکترونیک نظیر تلویزیون و بازی های کامپیوتری احساس گناه نکنید چرا که وقتی شاغل هستید و باید به سر کا ربروید استفاده از این وسایل اجتناب ناپذیر است امّا مهم ترین چیزی که باید در نظر بگیرید رعایت اعتدال است .                                                              تابلو اعلانات

 • سامانه هوشمند مجتمع آموزشی فرهنگی دکتر حسابی
 • دسته عزاداری حضرت قاسم(ع)
 • عزاداری دهه اول محرم
 • برگزاری جشن قرآن
 • بزرگداشت هفته دفاع مقدس
 • برگزاری مراسم عید غدیر

خبرهاي روز

 • آدرس کانال مجتمع آموزشی فرهنگی دکترحسابی
 • اجرای طرح وارنیش فلوراید
 • مراسم سوگواری شهادت حضرت رقیه(س)
 • کسب مدال طلا و برتر آقای علی واعظی در مسابقات شنا
 • تشکیل جلسه ی اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95-94
 • نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال توسط دانش اموزان عزیز دبستان دکتر حسابی
 • سیزدهم آبان ماه در مجتمع آموزشی فرهنگی دکتر حسابی
 • دومین جلسه ی شورای همکاران

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد آذر،تولدتون مبارک.

 • امید عرب زاده مقدم
 • علی گایینی
 • عرفان خیرخواه یزدی
 • محمد امین عقلائی
 • آرمان رمضانی
 • پارسا صالحی
 • امیرمحمد بیرون پور
 • محمد جواد رئوفی
 • امیر مهدی احمدی
 • امیر علی یعقوبی
 • امیر علی قاسمی
 • سید محمد مهدی آبت اله زاده
 • محمد حسین عامل ساعدی
 • محمد عرفان رشیدی
 • سید سینا آل سجاد
 • سید حسین قاضی
 • حسین ورزشکار
 • سید امیرافشین هاشمی دوست
 • سید دانیال غیاثی
 • آرمان محمد حسینی
 • محمد یونس صفری
 • سید محمد موسی زاده برقعی
 • سید محمد جواد ابراهیمی
 • محمدقیطاسی
 • امیرعلی محمدی
 • عرشیا عزتی
 • علی کرمانی
 • علی هاشم زاده
 • سید علی لاجوردی
 • آزمان آرمضانی
 • محمد علی رضائیان
 • سیدفریدالدین برقعی
 • محمد جواد شفیع
 • سید حسن علوی خراسانی
 • حمیدرضا کتابدار
 • محمدصدرایگانه فعال
 • علیرضا امینی موحد
 • سید محمد ایلیامدنی