مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

شنبه

           
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی قران ریاضی نگارش - -
یکشنبه ریاضی املا نگارش علوم - -
دوشنبه فارسی ریاضی نگارش علوم - -
سه شنبه قران ریاضی فارسی نگارش - -
چهارشنبه ریاضی املا نگارش فارسی - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها - -
یکشنبه فارسی ریاضی املا فارسی - -
دوشنبه فارسی قران ریاضی ریاضی - -
سه شنبه فارسی ریاضی املا علوم - -
چهارشنبه قران فارسی ریاضی هدیه ها - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها - -
یکشنبه فارسی قران ریاضی املا - -
دوشنبه فارسی ریاضی ریاضی علوم - -
سه شنبه فارسی قران ریاضی املا - -
چهارشنبه فارسی فارسی ریاضی هدیه ها - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

پژوهش 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی

هدیه ها

قران زبان
یکشنبه علوم ریاضی املا نگارش هنر رایانه
دوشنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی زبان ورزش
سه شنبه علوم ریاضی املا نگارش هنر --
چهارشنبه فارسی ریاضی هدیه ها تکالیف مهارتهای زندگی قران

- اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی نگارش زبان قرآن -  مهارت ها
یکشنبه فارسی ریاضی املا هدیه ها هنر رایانه
دوشنبه ریاضی فارسی اجتماعی علوم زبان ---
سه شنبه علوم ریاضی املا هدیه ها هنر ورزش
چهارشنبه ریاضی فارسی اجتماعی تکالیف قرآن ---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

فرهنگ 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی قران زبان
یکشنبه ریاضی املا هدیه ها نگارش رایانه هنر
دوشنبه ریاضی آزمایشگاه ع فارسی علوم ورزش زبان
سه شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا هنر ---
چهارشنبه علوم ریاضی نگارش هدیه ها مهارت های زندگی قرآن

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

فرهنگ 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی زبان قران
یکشنبه ریاضی املا هدیه ها نگارش رایانه هنر
دوشنبه ریاضی  آزمایشگاه ع فارسی علوم زبان ---
سه شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا ورزش هنر
چهارشنبه علوم ریاضی نگارش هدیه ها قرآن مهارت های زندگی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ولایت 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها هنر ---
یکشنبه اجتماعی ریاضی املا نگارش قران زبان
دوشنبه علوم ریاضی اجتماعی فارسی هنر رایانه
سه شنبه اجتماعی ریاضی هدیه ها نگارش زبان مهارت ها- قران
چهارشنبه ریاضی املا علوم تکالیف ورزش ورزش

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ولایت2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی هدیه ها هنر ورزش
یکشنبه علوم ریاضی املا اجتماعی زبان قرآن
دوشنبه فارسی ریاضی علوم فارسی نوشتاری رایانه هنر
سه شنبه فارسی ریاضی هدیه ها فارسی نوشتاری قرآن زبان
چهارشنبه علوم ریاضی املا تکالیف

مهارت ها

---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ایثار 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی اجتماعی هنر ---
یکشنبه هدیه ها ریاضی املا تفکر و پژوهش قرآن زبان
دوشنبه اجتماعی ریاضی علوم نگارش هنر رایانه
سه شنبه ریاضی فارسی هدیه ها املا قرآن زبان- مهارتها
چهارشنبه ریاضی علوم نگارش تکالیف ورزش ورزش

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ایثار 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی اجتماعی ورزش مهارت ها- هنر
یکشنبه هدیه ها ریاضی املا تفکروپژوهش زبان قرآن
دوشنبه اجتماعی ریاضی علوم نگارش رایانه هنر
سه شنبه ریاضی فارسی هدیه ها املا قرآن زبان
چهارشنبه ریاضی علوم نگارش تکالیف -- ---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته ش 3 انجام شود 

تکلیف داده شده در دفتر مشق نوشته شود 

ص 12 کتاب نگارش نوشته شود 

از نگاره ی 5 فارسی مطالعه شود 

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ازروی سرمشق داده شده دردفتر مشق نوشته شود 

کتاب تکاپوی ریاضی ص 7

تکرار و تمرین ازروی نگاره ها 

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام برگه ی نگاه هفته 3

 

فارسی ( درس  1 )

هدیه ها ( درس 1 و 2 )

چهارشنبه 00/7/28

حفظ شعر ( یار مهربان )

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
انجام نگاه هفته ش 3 ( در کلاس  انجام شد )

فارسی درس 1

هدیه ها درس 1 و 2 

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
دوم دانش 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تکمیل دفتر چه پیوند و ارسال آن

تکمیل نگاه هفته

کتاب داستان به دلخواه

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
برگه ی نگاه هفته در کلاس انجام خواهد شد

روخوانی درس های 1 و 2 فارسی

مرور درس های تدریس شده علوم و هدیه ها

چهارشنبه 00/7/28

ساخت مکعب

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگاه هفته در کلاس انجام شد

 

روخوانی درس 1 و 2 فارسی

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
نگاه هفته شماره3  

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام نگاه هفته شماره 3

ارسال تصویر دفتر چه پیوند ( هفته چهارم مهر ماه )

 

چهارشنبه 00/7/28

خواندن نماز اول وقت

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام نگاه هفته شماره 3

انجام صفحات 7 و 8 و9

مطالعه درس دوم علوم

پیش مطالعه بخوان و بیندیش و حکایت درس دوم فارسی

چهارشنبه 00/7/28

تکمیل و ارسال عکس و فیلم آزمایش بادبادک

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ارسال نگاه هفته و املای کلاسی تا ساعت 14 روز چهارشنبه

و پیوند تا ساعت 21 روز پنج شنبه در ادوب کانکت ارسال شود 

ریاضی عدد نویسی و اعداد مرکب

فارسی درس 1 و 2

علوم درس 1 

اجتماعی درس 1

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
ارسال نگاه هفته مطالعه برنامه روز شنبه 

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

نگارش ص 26 و 27 کامل شود 

نگاه هفته (3) انجام شود 

علوم درس 1 و 2

هدیه ها درس 1 و 2 

چهارشنبه 00/7/28

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • اطلاعیه مهم فرم لباس دانش آموزان
 • عید فطر مبارک
 • تراکت پیش ثبت نام
 • اطلاعیه ثبت نام
 • مشاوره
 • جشن تولد پایه ششم
 • جشن تولد پایه دوم و جشن انقلاب
 • اطلاعیه مهم - مسابقه کتابخوانی

خبرهاي روز

 • نماز آنلاین
 • نماز آنلاین
 • جسن غنچه ها و شکوفه ها
 • اعلام نتایج
 • اعلام نتایج
 • تقدیر از روابط عمومی مجتمع
 • جشن تولد کلاس آمادگی
 • جشن عید سعید فطر

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد مهر ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای کارن نظری
 • آقای رهام مومنی
 • آقای محسن طائی زاده
 • آقای امیرعباس آقایی
 • آقای پارسا نیک نام
 • آقای سیدحسن مرعشی
 • آقای سیدحسین مرعشی
 • آقای علی اصغر اکبری
 • آقای محمدآریا جعفری
 • آقای محمد تیام ترابیان
 • آقای محمد متین امینی موحد
 • آقای محمد بنیامین ایلخانی
 • آقای آدلان احمد خانی
 • آقای آریا میرزائی راد
 • آقای امیرعلی محمدی متین
 • آقای کوروش رسولی
 • آقای محمد علائی
 • آقای کیاوش قاضی
 • آقای محمد عارف اللهی
 • آقای امیرمحمد مالمیر
 • آقای صدرا کمیلی
 • آقای آراد رزاقی
 • آقای ایلیا امینی
 • آقای سینا سلامت
 • آقای محمد حسن افشارپور
 • آقای محمد علی اسفینی
 • آقای محمدعلی محمدزاده
 • آقای رادمان نجف زاده
 • آقای سیدمحمدعرفان حسینی
 • آقای محمد آرمین خوشگفتار
 • آقای محمد رضا امینی
 • آقای محمد علی سعدی