مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

شنبه

           
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اندیشه2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی قران ریاضی نگارش - -
یکشنبه ریاضی املا نگارش علوم - -
دوشنبه فارسی ریاضی نگارش علوم - -
سه شنبه قران ریاضی فارسی نگارش - -
چهارشنبه ریاضی املا نگارش فارسی - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها - -
یکشنبه فارسی ریاضی املا فارسی - -
دوشنبه فارسی قران ریاضی ریاضی - -
سه شنبه فارسی ریاضی املا علوم - -
چهارشنبه قران فارسی ریاضی هدیه ها - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

دانش 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها - -
یکشنبه فارسی قران ریاضی املا - -
دوشنبه فارسی ریاضی ریاضی علوم - -
سه شنبه فارسی قران ریاضی املا - -
چهارشنبه فارسی فارسی ریاضی هدیه ها - -

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

پژوهش 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی

هدیه ها

قران زبان
یکشنبه علوم ریاضی املا نگارش هنر رایانه
دوشنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی زبان ورزش
سه شنبه علوم ریاضی املا نگارش هنر --
چهارشنبه فارسی ریاضی هدیه ها تکالیف مهارتهای زندگی قران

- اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی نگارش زبان قرآن -  مهارت ها
یکشنبه فارسی ریاضی املا هدیه ها هنر رایانه
دوشنبه ریاضی فارسی اجتماعی علوم زبان ---
سه شنبه علوم ریاضی املا هدیه ها هنر ورزش
چهارشنبه ریاضی فارسی اجتماعی تکالیف قرآن ---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

فرهنگ 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی قران زبان
یکشنبه ریاضی املا هدیه ها نگارش رایانه هنر
دوشنبه ریاضی آزمایشگاه ع فارسی علوم ورزش زبان
سه شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا هنر ---
چهارشنبه علوم ریاضی نگارش هدیه ها مهارت های زندگی قرآن

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

فرهنگ 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم اجتماعی زبان قران
یکشنبه ریاضی املا هدیه ها نگارش رایانه هنر
دوشنبه ریاضی  آزمایشگاه ع فارسی علوم زبان ---
سه شنبه فارسی ریاضی اجتماعی املا ورزش هنر
چهارشنبه علوم ریاضی نگارش هدیه ها قرآن مهارت های زندگی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ولایت 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه ها هنر ---
یکشنبه اجتماعی ریاضی املا نگارش قران زبان
دوشنبه علوم ریاضی اجتماعی فارسی هنر رایانه
سه شنبه اجتماعی ریاضی هدیه ها نگارش زبان مهارت ها- قران
چهارشنبه ریاضی املا علوم تکالیف ورزش ورزش

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ولایت2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی ریاضی اجتماعی هدیه ها هنر ورزش
یکشنبه علوم ریاضی املا اجتماعی زبان قرآن
دوشنبه فارسی ریاضی علوم فارسی نوشتاری رایانه هنر
سه شنبه فارسی ریاضی هدیه ها فارسی نوشتاری قرآن زبان
چهارشنبه علوم ریاضی املا تکالیف

مهارت ها

---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ایثار 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی اجتماعی هنر ---
یکشنبه هدیه ها ریاضی املا تفکر و پژوهش قرآن زبان
دوشنبه اجتماعی ریاضی علوم نگارش هنر رایانه
سه شنبه ریاضی فارسی هدیه ها املا قرآن زبان- مهارتها
چهارشنبه ریاضی علوم نگارش تکالیف ورزش ورزش

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

ایثار 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم فارسی اجتماعی ورزش مهارت ها- هنر
یکشنبه هدیه ها ریاضی املا تفکروپژوهش زبان قرآن
دوشنبه اجتماعی ریاضی علوم نگارش رایانه هنر
سه شنبه ریاضی فارسی هدیه ها املا قرآن زبان
چهارشنبه ریاضی علوم نگارش تکالیف -- ---

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

گروه 1)  دیکته از درس (ع) د ر8 جمله نوشته شود

ص 36 - 37 تکاپو ریاضی انجام شود

ازبرگه ی کلمات مطالعه شود

گروه 2) ص 36 - 37 تکاپو ریاضی انجام شود

ص 45 - 46 تکاپو فارسی نوشته شود

ازبرگه کلمات مطالعه شود

 

 یکشنبه 1400/1/22

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

کتاب نگارش فارسی ص 116

تکاپوی فارسی ص 45 - 46

روانخوانی ازدرس  مثل خورشید تمرین شود

یکشنبه 1400/1/22

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ص 43 - 44 تکاپو فارسی و ص 42 - 43 تکاپو ریاضی انجام شود

دیکته منزل

ازروی درس علی و معصومه و مثل خورشید روان خوانی شود

یکشنبه 1400/1/22

     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
انجام ص 21 - 22 تکاپو

روخوانی ازدرس نوروز

مطالعه فصل رشد علوم

یکشنبه 140/1/22

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام ص 25 تکاپو

هریک از وسایل سفره هفت سین نماد چه چیزی است ؟

آن ها را بنویس

فارسی درس 15

علوم فصل 11

یکشنبه 1400/1/22

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تکاپو ص 5 - 6

ریاضی ص 98 - تا ص 104

تمرین جدول ضرب

یکشنبه 1400/1/22

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

15 کلمه مهم ازدرس 14 فارسی

و با آنها جمله سازی کن

روخوانی درس 15 فارسی

یکشنبه 1400/1/22

     
     
     
     
اول انديشه 3
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
   

 

     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • مشاوره
 • جشن تولد پایه ششم
 • جشن تولد پایه دوم و جشن انقلاب
 • اطلاعیه مهم - مسابقه کتابخوانی
 • 12 بهمن
 • جلسه آموزش خانواده
 • مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
 • مشاوره

خبرهاي روز

 • جشن نوروز گروه زبان
 • جشن مبعث
 • روز درختکاری مبارک
 • شورای همکاران
 • تقدیر از معاونین محترم پرورشی
 • جشن تولد پایه ششم و میلاد امام علی ع
 • جشن تولد عمومی پایه دوم و جشن انقلاب
 • مصاحبه 22 بهمن گروه زبان

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد فروردین ماه ، تولدتان مبارک.

 • آقای امیرعلی کیش مند
 • آقای آدرین اعزازی
 • آقای دانیال مبروک زاده
 • آقای سینا نورالهی
 • آقای علی پاینده
 • آقای محمدپرهام سخائی
 • آقای محمدحسن سخنور
 • آقای محمدطه رمه چی
 • آقای مهام متین فر
 • آقای آرش انصاری
 • آقای امیرمسعود انصاری
 • آقای سیدامیرعلی حیدریه
 • آقای علی رضا کیال
 • آقای محمدسجاد افشان
 • آقای محمدطه کلهری
 • آقای آبتین مسجدی
 • آقای امیرعلی سیاهلوئی
 • آقای سید محمد آبیار
 • سیدمحمدمهدی فقیه موسوی
 • آقای کوروش توجه
 • آقای احسان رفعت پناه
 • آقای امیرحسین برقی
 • اقای امیرعلی واحدیان
 • آقای سیدسعید هاشمی
 • آقای سیدمحمدصادق موسوی
 • آقای آرین حاج حسینی
 • آقای امیرپارسا بیوک
 • آقای امیرحسین میرمحمدی
 • آقای شایان نظری
 • آقای محمدرضا سلطانی
 • آقای محمدطه رضوانی
 • آقای محمد یاسین عباسی
 • آقای مهیارصفائی خوش
 • آقای امیرعلی سلمانی
 • آقای علی حیدری